ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ไม่มีข้อเสนอแนะ

ประกาศ  438  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
3,864,000.00    
142
ไม่มีผู้เสนอแนะ
2
1 ต.ค. 57
6 ต.ค. 57
5,746,300.00    
236
ไม่มีผู้เสนอแนะ
3
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x91.67 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.799/5-6 ระหว่างสถานีบ้านตูล กับ สถานีชะอวด ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
69,054,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
4
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x70.00 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.77/13-14 ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ กับ สถานีพานทอง ในทางสายสัตหีบ แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62
79,124,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
5
13 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61
20,171,000.00    
43
ไม่มีผู้เสนอแนะ
6
12 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
41,033,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
7
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
456
ไม่มีผู้เสนอแนะ
8
8 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61
25,221,000.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
9
18 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61
84,778,200.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
10
21 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61
98,666,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
11
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ที่ กม.331+929 และที่ กม. 335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279, และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
124,875,000.00    
63
ไม่มีผู้เสนอแนะ
12
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
40,965,000.00    
36
ไม่มีผู้เสนอแนะ
13
   งานก่อสร้างอาคารท่อลอดทางรถไฟทดน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียวภายนอก ขนาด 2 – ø 2.40 เมตร วางท่อเหล็กเหนียวส่งน้ำ ขนาด 2 – ø 2.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมอาคารควบคุมบังคับน้ำ ที่ กม.177+587.70 – 177+634.30 ระหว่างสถานีหนองสัง – สถานีสระแก้ว ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
41,753,000.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
14
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 10 – (1.50x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.774/14–16 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
20,223,000.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
15
16 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61
215,554,042.00    
34
ไม่มีผู้เสนอแนะ
16
9 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
73,570,292.00    
37
ไม่มีผู้เสนอแนะ
17
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.2+869, กม.3+598, กม.6+348, กม.8+519, กม.10+018, กม.10+561, กม.11+248, กม.13+574, กม.15+460, กม.16+306, กม.17+821, กม.19+138, กม.20+276, กม.22+548, กม.23+919, กม.25+299, กม.27+502, กม.29+599 และ กม.31+588 ตอนนายตรวจทางสมุทรสงคราม แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายแม่กลอง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
59,064,000.00    
63
ไม่มีผู้เสนอแนะ
18
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
15,321,000.00    
36
ไม่มีผู้เสนอแนะ
19
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
20,171,000.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
20
3 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
46,607,485.00    
17
ไม่มีผู้เสนอแนะ
21
3 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
47,322,148.00    
14
ไม่มีผู้เสนอแนะ
22
3 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
33,208,525.00    
31
ไม่มีผู้เสนอแนะ
23
2 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61
379,459,053.00    
44
ไม่มีผู้เสนอแนะ
24
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
89,164,000.00    
729
ไม่มีผู้เสนอแนะ
25
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
32,278,000.00    
253
ไม่มีผู้เสนอแนะ
26
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
38,946,000.00    
50
ไม่มีผู้เสนอแนะ
27
16 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
38,747,000.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
28
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
121,020,000.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
29
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
32,000,000.00    
37
ไม่มีผู้เสนอแนะ
30
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
37,907,000.00    
36
ไม่มีผู้เสนอแนะ
31
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
61,247,800.00    
35
ไม่มีผู้เสนอแนะ
32
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
43,856,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
33
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
19,984,100.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
34
25 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
6,845,970.00    
18
ไม่มีผู้เสนอแนะ
35
25 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
6,350,040.00    
18
ไม่มีผู้เสนอแนะ
36
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
187
ไม่มีผู้เสนอแนะ
37
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – Ø 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – Ø 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
38
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
188
ไม่มีผู้เสนอแนะ
39
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
251
ไม่มีผู้เสนอแนะ
40
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
250
ไม่มีผู้เสนอแนะ
41
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
42
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
27,527,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
43
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
31,881,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
44
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
262
ไม่มีผู้เสนอแนะ
45
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
39,439,000.00    
187
ไม่มีผู้เสนอแนะ
46
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
213
ไม่มีผู้เสนอแนะ
47
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
226
ไม่มีผู้เสนอแนะ
48
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
29,499,000.00    
152
ไม่มีผู้เสนอแนะ
49
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
13,547,000.00    
149
ไม่มีผู้เสนอแนะ
50
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
272
ไม่มีผู้เสนอแนะ
51
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
204
ไม่มีผู้เสนอแนะ
52
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
15,321,000.00    
55
ไม่มีผู้เสนอแนะ
53
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
20,171,000.00    
32
ไม่มีผู้เสนอแนะ
54
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
10,676,000.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
55
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
9,134,000.00    
58
ไม่มีผู้เสนอแนะ
56
   ประกวดราคาจ้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.54+828, กม.56+551, กม.57+404, กม.60+304, กม.60+842, กม.61+752, กม.64+964 และ กม.73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, ตอนนายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
31 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61
140,908,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
57
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
89,884,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
58
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้งที่ กม.526+389 และ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
88,182,000.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
59
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
191,130,000.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
60
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
59,577,000.00    
157
ไม่มีผู้เสนอแนะ
61
26 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61
158,020,403.40    
328
ไม่มีผู้เสนอแนะ
62
5 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
4,380,000.00    
20
ไม่มีผู้เสนอแนะ
63
5 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
9,343,000.00    
26
ไม่มีผู้เสนอแนะ
64
12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
95,590,000.00    
247
ไม่มีผู้เสนอแนะ
65
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
40,320,000.00    
220
ไม่มีผู้เสนอแนะ
66
   งานก่อสร้าง และปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 5 แห่ง ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.544/13-14, 545/2-3, 565/3-4, 569/2-3, 575/8-9, 581/12-13 และ กม.582/12-13 ระหว่างสถานีปากปาน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
13,744,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
67
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และงานตัดดินและหินในทางตัดเพื่อเพิ่มความกว้างของบ่าทางและเพื่อเสริมเสถียรภาพคันทาง ที่ กม.519/3 – 4 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
10,701,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
68
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.584/2-3, 589/8-9 และ 589/13-14 ระหว่างสถานีผาคัน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
9,755,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
69
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.149/11 - 12 ระหว่างสถานีบางจาก - สถานีเพชรบุรี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
4,466,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
70
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x25.00 เมตร ที.ที. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.476+860 ระหว่างสถานีแสงแดด - สถานีทุ่งคา ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
15,646,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
71
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3 – (1.75x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.140/16 – 17 ระหว่างสถานีผาเสด็จ – สถานีหินลับ ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
4,582,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
72
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.25x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง, ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.50x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.75x2.00) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.38+957, 40+579, 41+216, 42+351, 43+013 และ 44+730 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
11,481,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
73
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
320,760,000.00    
569
ไม่มีผู้เสนอแนะ
74
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
19,904,000.00    
253
ไม่มีผู้เสนอแนะ
75
17 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
30,769,000.00    
357
ไม่มีผู้เสนอแนะ
76
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. 60
8,260,400.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
77
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. -483
39,004,000.00    
332
ไม่มีผู้เสนอแนะ
78
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
4,123,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
79
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
8,937,600.00    
41
ไม่มีผู้เสนอแนะ
80
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
5,422,700.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
81
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
210
ไม่มีผู้เสนอแนะ
82
18 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
5,539,600.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
83
20 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
17,612,200.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
84
3 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
9,951,000.00    
210
ไม่มีผู้เสนอแนะ
85
21 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
25,021,950.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
86
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
3,636,900.00    
243
ไม่มีผู้เสนอแนะ
87
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
9,901,245.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
88
23 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
47,513,737.00    
53
ไม่มีผู้เสนอแนะ
89
8 ก.พ. 60
14 ก.พ. 60
38,134,800.00    
210
ไม่มีผู้เสนอแนะ
90
8 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60
13,987,600.00    
198
ไม่มีผู้เสนอแนะ
91
6 มี.ค. 60
9 มี.ค. 60
59,392,152.00    
316
ไม่มีผู้เสนอแนะ
92
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
93
25 ม.ค. 60
30 ม.ค. 60
8,735,264.00    
44
ไม่มีผู้เสนอแนะ
94
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,774,000.00    
344
ไม่มีผู้เสนอแนะ
95
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
4,614,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
96
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
97
26 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59
199,000,000.00    
289
ไม่มีผู้เสนอแนะ
98
15 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
121,500,000.00    
666
ไม่มีผู้เสนอแนะ
99
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
6,277,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
100
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
48,407,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
101
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
102
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,591,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
103
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
6,050,400.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
104
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,977,000.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
105
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,808,000.00    
51
ไม่มีผู้เสนอแนะ
106
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
24,798,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
107
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
221
ไม่มีผู้เสนอแนะ
108
22 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
261
ไม่มีผู้เสนอแนะ
109
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
110
11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 59
2,429,300.00    
493
ไม่มีผู้เสนอแนะ
111
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
138,015,900.00    
249
ไม่มีผู้เสนอแนะ
112
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
184,492,800.00    
152
ไม่มีผู้เสนอแนะ
113
22 ธ.ค. 58
29 ธ.ค. 58
34,166,000.00    
140
ไม่มีผู้เสนอแนะ
114
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
121,113,800.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
115
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
246,100,400.00    
498
ไม่มีผู้เสนอแนะ
116
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
256,589,700.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
117
6 พ.ย. 58
11 พ.ย. 58
34,668,700.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
118
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
3,969,300.00    
47
ไม่มีผู้เสนอแนะ
119
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
4,878,500.00    
268
ไม่มีผู้เสนอแนะ
120
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
72,475,400.00    
566
ไม่มีผู้เสนอแนะ
121
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
198
ไม่มีผู้เสนอแนะ
122
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
252
ไม่มีผู้เสนอแนะ
123
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,603,000.00    
233
ไม่มีผู้เสนอแนะ
124
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
272
ไม่มีผู้เสนอแนะ
125
21 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
6,273,700.00    
319
ไม่มีผู้เสนอแนะ
126
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
86,414,000.00    
378
ไม่มีผู้เสนอแนะ
127
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
14,623,200.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
128
22 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
12,874,700.00    
230
ไม่มีผู้เสนอแนะ
129
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
4,120,300.00    
49
ไม่มีผู้เสนอแนะ
130
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
2,863,200.00    
177
ไม่มีผู้เสนอแนะ
131
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
2,960,300.00    
31
ไม่มีผู้เสนอแนะ
132
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
6,680,600.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
133
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
4,312,400.00    
65
ไม่มีผู้เสนอแนะ
134
26 ส.ค. 58
31 ส.ค. 58
36,983,400.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
135
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
28
ไม่มีผู้เสนอแนะ
136
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
223
ไม่มีผู้เสนอแนะ
137
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
333
ไม่มีผู้เสนอแนะ
138
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
6,559,000.00    
286
ไม่มีผู้เสนอแนะ
139
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,786,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
140
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
207
ไม่มีผู้เสนอแนะ
141
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,533,000.00    
313
ไม่มีผู้เสนอแนะ
142
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,890,600.00    
249
ไม่มีผู้เสนอแนะ
143
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
245,000,000.00    
1263
ไม่มีผู้เสนอแนะ
144
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,366,900.00    
81
ไม่มีผู้เสนอแนะ
145
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
28,122,800.00    
263
ไม่มีผู้เสนอแนะ
146
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
16,197,300.00    
339
ไม่มีผู้เสนอแนะ
147
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
21,870,800.00    
382
ไม่มีผู้เสนอแนะ
148
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
3,381,300.00    
181
ไม่มีผู้เสนอแนะ
149
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
5,069,300.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
150
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
4,843,700.00    
189
ไม่มีผู้เสนอแนะ
151
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
2,663,000.00    
274
ไม่มีผู้เสนอแนะ
152
21 ก.ค. 58
24 ก.ค. 58
318,052,500.00    
221
ไม่มีผู้เสนอแนะ
153
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
9,838,100.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
154
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
2,138,000.00    
85
ไม่มีผู้เสนอแนะ
155
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
7,905,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
156
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
5,545,800.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
157
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,248,300.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
158
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
3,861,900.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
159
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,687,100.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
160
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
6,010,800.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
161
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
2,028,500.00    
67
ไม่มีผู้เสนอแนะ
162
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
8,881,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
163
6 พ.ค. 58
11 พ.ค. 58
14,971,420.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
164
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,029,200.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
165
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
6,455,100.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
166
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
2,900,600.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
167
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,184,900.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
168
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
4,959,700.00    
52
ไม่มีผู้เสนอแนะ
169
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
18,001,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
170
23 เม.ย. 58
28 เม.ย. 58
15,054,300.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
171
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
11,698,400.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
172
9 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
45,518,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
173
7 เม.ย. 58
10 เม.ย. 58
2,318,800.00    
239
ไม่มีผู้เสนอแนะ
174
9 เม.ย. 58
21 เม.ย. 58
327,349,000.00    
347
ไม่มีผู้เสนอแนะ
175
25 มี.ค. 58
30 มี.ค. 58
31,158,000.00    
624
ไม่มีผู้เสนอแนะ
176
17 ก.พ. 58
23 ก.พ. 58
6,842,000.00    
167
ไม่มีผู้เสนอแนะ
177
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
64,683,000.00    
479
ไม่มีผู้เสนอแนะ
178
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
36,412,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
179
7 ม.ค. 58
12 ม.ค. 58
338,520,000.00    
811
ไม่มีผู้เสนอแนะ
180
29 ธ.ค. 57
07 ม.ค. 58
5,560,000.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
181
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
36,092,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
182
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
142,078,800.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
183
1 ธ.ค. 57
8 ธ.ค. 57
6,125,000.00    
1041
ไม่มีผู้เสนอแนะ
184
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุงกับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
27 พ.ย. 57
2 ธ.ค. 57
140,098,000.00    
392
ไม่มีผู้เสนอแนะ
185
13 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
12,000,000.00    
264
ไม่มีผู้เสนอแนะ
186
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
27,975,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
187
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
43,200,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
188
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
144,300,000.00    
606
ไม่มีผู้เสนอแนะ
189
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
128,000,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
190
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
138,000,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
191
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
118,000,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
192
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
116,000,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
193
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
48,800,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
194
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
67,000,000.00    
439
ไม่มีผู้เสนอแนะ
195
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
46,000,000.00    
170
ไม่มีผู้เสนอแนะ
196
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
11,738,900.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
197
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
22,387,100.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
198
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
9,859,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
199
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว วางท่อส่งเป็นท่อกลม ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่างสถานีจันทึก-สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
9,000,000.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
200
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
37,000,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
201
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
202
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
264
ไม่มีผู้เสนอแนะ
203
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
54,000,000.00    
184
ไม่มีผู้เสนอแนะ
204
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,911,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
205
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
206
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,272,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
207
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6-7 ระหว่างสถานีหินลับ-สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 1-(3.00x3.00) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1-2 ระหว่างสถานีบันไดม้า-สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.50x2.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1-4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีบ้านพะเนา
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
14,837,000.00    
167
ไม่มีผู้เสนอแนะ
208
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
4,452,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
209
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
300,404,442.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
210
14 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
37,604,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
211
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
4,843,700.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
212
   งานจ้างทำความสะอาดตึกบัญชาการ,อาคารพัสดุ,อาคารสื่อสาร,อาคารบริหารทรัพย์สิน,อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์,อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุและศาลพระพรหม,เก็บขยะจากถังรองรับขยะจุดต่างๆที่กำหนดไว้ ดูแลเก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้าและลานจอกรถ,ดูแลสวนหย่อมบริเวณอนุสรณ์สถานย่านสถานีกรุงเทพ หน้าตึกบัญชาการ,ระหว่างตึกบัญชาการกับลานจอดรถยนต์,ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและบ่อพัก
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
5,073,600.00    
148
ไม่มีผู้เสนอแนะ
213
13 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
6,410,988.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
214
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
4,380,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
215
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
9,343,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
216
14 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
14,398,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
217
7 พ.ค. 57
14 พ.ค. 57
8,065,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
218
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
49,467,000.00    
167
ไม่มีผู้เสนอแนะ
219
24 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
3,639,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
220
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็กที่ 1) กม.608+270 , 2) กม.611+234 , 3) กม.623+480, 4) กม.635+830, 5) กม.693+129, 6)697+435, 7) กม.703+876 และ 8) กม.706+437 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางท่าฉาง, นายตรวจทางสุราษฎร์ธานี, นายตรวจทางบ้านส้อง, แขวงบำรุงทางบ้านส้อง, กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
8,540,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
221
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
222
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
2,339,000.00    
164
ไม่มีผู้เสนอแนะ
223
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,843,800.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
224
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,899,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
225
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,942,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
226
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,973,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
227
24 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
75,946,000.00    
218
ไม่มีผู้เสนอแนะ
228
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
86,149,300.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
229
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
41,158,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
230
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
56,426,900.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
231
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 56
3 มิ.ย. 56
19,695,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
232
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
3,046,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
233
25 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
5,191,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
234
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
18,900,000.00    
211
ไม่มีผู้เสนอแนะ
235
19 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
38,391,600.00    
188
ไม่มีผู้เสนอแนะ
236
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
36,065,500.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
237
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
684,000,000.00    
392
ไม่มีผู้เสนอแนะ
238
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
4,899,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
239
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
2,869,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
240
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
13,585,000.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
241
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
31,267,000.00    
171
ไม่มีผู้เสนอแนะ
242
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
26,784,000.00    
149
ไม่มีผู้เสนอแนะ
243
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
2,663,000.00    
201
ไม่มีผู้เสนอแนะ
244
   งานจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕+๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
2,295,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
245
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่งขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพาและช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบํารุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต ้กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต ้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
19,695,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
246
15 ก.พ. 56
20 ก.พ. 56
33,300,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
247
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
1940
ไม่มีผู้เสนอแนะ
248
4 ก.พ. 56
7 ก.พ. 56
2,286,700.00    
153
ไม่มีผู้เสนอแนะ
249
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
2,339,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
250
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
11,823,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
251
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ 1) กม.327+822, 2) กม.342+845, 3) กม.348+738, 4) กม.349+668, 5) กม.356+957, 6) กม.360+217, 7) กม.388+071 และ 8) กม.391+647 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางทับสะแก. นายตรวจทางบางสะพานใหญ่, นายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
16,786,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
252
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
12,210,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
253
16 ม.ค. 56
23 ม.ค. 56
114,198,000.00    
191
ไม่มีผู้เสนอแนะ
254
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
59,282,280.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
255
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
31,267,000.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
256
7 ม.ค. 56
10 ม.ค. 56
61,154,352.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
257
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
26,784,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
258
18 ธ.ค. 55
21 ธ.ค. 55
68,018,616.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
259
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
88,187,000.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
260
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
60,384,636.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
261
26 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55
57,587,000.00    
191
ไม่มีผู้เสนอแนะ
262
   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕ ๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ศูนย์บํ ารุ งทางภาคใต้ ฝ่ ายการช่ างโยธา การรถไฟแห่ งประเทศไทย ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
2,295,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
263
   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่ องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
19,695,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
264
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
240,362,000.00    
541
ไม่มีผู้เสนอแนะ
265
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,390,400.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
266
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
8,225,100.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
267
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
2,188,900.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
268
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,226,600.00    
85
ไม่มีผู้เสนอแนะ
269
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,719,400.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
270
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
956,984,000.00    
236
ไม่มีผู้เสนอแนะ
271
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จํานวน 3 แห่ง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๙๔๔+๗๕๓, ๙๖๐+๑๔๐ ตอน นตท.นาม่วง และที่ กม.๙๖๒+๖๘๗ ตอน นตท.จะนะ แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๓ แห่ง ที่ กม.๘๙๗/๑๒-๑๓, ๙๐๘/๑๓-๑๔ ตอน นตท.ควนเนียง และที่ กม.๙๒๑/๒-๓ ตอน นตท.หาดใหญ่ แขวงบํารุงทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ กองบํารุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
16,424,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
272
   งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชํารุดหรือรับน้ําหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ โดยการจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่กม.๖๐+๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑ +๗๗๗, ๗๕ +๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙+๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบํารุงทางนครปฐม กองบํารุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบ ํารุงทางเพชรบุรี กองบํารุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บํารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,110,000.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
273
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม ่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และ ที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้นและทางล่อง) ตอน นตท.เชียงรากและเชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,000,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
274
30 ต.ค. 55
2 พ.ย. 55
33,300,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
275
17 ต.ค. 55
22 ต.ค. 55
67,443,000.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
276
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
47,543,220.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
277
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
292,005,483.00    
333
ไม่มีผู้เสนอแนะ
278
5 ต.ค. 55
10 ต.ค. 55
43,775,000.00    
171
ไม่มีผู้เสนอแนะ
279
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
3,226,600.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
280
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
8,225,100.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
281
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
5,075,800.00    
148
ไม่มีผู้เสนอแนะ
282
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,234,600.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
283
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,235,000.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
284
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,121,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
285
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,676,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
286
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
2,663,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
287
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,381,300.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
288
4 ก.ย. 55
7 ก.ย. 55
956,984,000.00    
309
ไม่มีผู้เสนอแนะ
289
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๔ แห่ง ระหว่างสถานีท่าชนะ-มะลวน ในทางสายใต้ ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๕๗๘+๔๐๐ ตอน นตท.ท่าชนะ แขวงบำรุงทางชุมพร ขนาด ๒x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๑๗/๗-๘, ๖๑๗/๑๕-๑๖ และที่กม. ๖๒๒/๓-๔ ตอน นตท.ท่าฉาง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
16 ส.ค. 55
21 ส.ค. 55
29,407,000.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
290
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. รวม ๔ แห่ง ที่ กม.๒๗๑+๓๙๗ ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-บ้านพะเนา ในทางสายอุบลราชธานี ที่ กม.๒+๔๔๗ ในทางสายแยก บชร.๒ ตอน นตท.นครราชสีมา และที่ กม.๒๗๕ +๐๕๕, ๒๗๕+๓๔๓ ระหว่างสถานีบ้านเกาะ-หนองแมว ในทางสายหนองคาย ตอน นตท.โนนสูง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,822,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
291
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๒ แห่ง ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๒๖/๖-๗ ตอน นตท.ท่าฉาง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม. ๖๓๖+๙๓๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๖๒๔+๐๘๐ ตอน นตท.ท่าฉาง และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม. ๖๔๒+๐๗๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,208,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
292
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๓ แห่ง ระหว่างสถานีปากช่อง-ลาดบัวขาว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๑๘๐+๕๑๐ และที่ กม.๑๘๗+๔๗๑ ตอน นตท.ปากช่อง และขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๒๐๗ +๒๙๑ ตอน นตท.สีคิ้ว แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
18,883,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
293
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
5,717,000.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
294
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
9,084,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
295
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
13,270,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
296
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
14,948,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
297
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
23,750,000.00    
230
ไม่มีผู้เสนอแนะ
298
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
33,797,000.00    
208
ไม่มีผู้เสนอแนะ
299
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
7,687,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
300
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,601,605.00    
311
ไม่มีผู้เสนอแนะ
301
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,916,150.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
302
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๖๐ + ๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑+๗๗๗, ๗๕+๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙ + ๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
25 มิ.ย. 55
28 มิ.ย. 55
35,107,000.00    
140
ไม่มีผู้เสนอแนะ
303
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
10,566,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
304
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,240,000.00    
147
ไม่มีผู้เสนอแนะ
305
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,730,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
306
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,054,000.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
307
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
3,407,700.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
308
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,766,500.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
309
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
2,046,400.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
310
22 มิ.ย. 55
29 มิ.ย. 55
14,784,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
311
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
68,227,200.00    
185
ไม่มีผู้เสนอแนะ
312
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
9,370,200.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
313
18 มิ.ย. 55
21 มิ.ย. 55
244,351,000.00    
218
ไม่มีผู้เสนอแนะ
314
13 มิ.ย. 55
18 มิ.ย. 55
11,808,600.00    
553
ไม่มีผู้เสนอแนะ
315
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
316
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
317
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
318
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
319
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
320
11 มิ.ย. 55
14 มิ.ย. 55
122,258,000.00    
251
ไม่มีผู้เสนอแนะ
321
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
2,715,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
322
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
3,184,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
323
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
6,154,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
324
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
8,136,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
325
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
95,770,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
326
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
87,174,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
327
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
71,540,000.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
328
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
38,166,000.00    
85
ไม่มีผู้เสนอแนะ
329
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
83,210,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
330
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
36,950,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
331
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
26,400,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
332
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
13,486,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
333
23 พ.ค. 55
30 พ.ค. 55
6,320,838.10    
244
ไม่มีผู้เสนอแนะ
334
23 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
70,430,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
335
18 พ.ค. 55
25 พ.ค. 55
122,258,000.00    
278
ไม่มีผู้เสนอแนะ
336
23 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
23,700,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
337
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,805,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
338
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,910,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
339
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
9,998,500.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
340
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,902,400.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
341
11 เม.ย. 55
19 เม.ย. 55
30,000,000.00    
664
ไม่มีผู้เสนอแนะ
342
14 มี.ค. 55
19 มี.ค. 55
23,613,380.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
343
5 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55
4,454,000.00    
186
ไม่มีผู้เสนอแนะ
344
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,722,700.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
345
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
3,536,900.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
346
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,313,300.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
347
14 ก.พ. 55
17 ก.พ. 55
43,827,480.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
348
9 ก.พ. 55
15 ก.พ. 55
3,720,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
349
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
29,753,900.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
350
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
2,005,200.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
351
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
2,488,480.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
352
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
48,615,495.00    
150
ไม่มีผู้เสนอแนะ
353
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,437,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
354
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,962,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
355
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
77,758,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
356
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
46,335,000.00    
85
ไม่มีผู้เสนอแนะ
357
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
75,480,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
358
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
64,323,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
359
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
59,499,000.00    
155
ไม่มีผู้เสนอแนะ
360
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,255,000.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
361
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,527,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
362
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
96,510,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
363
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
73,663,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
364
17 ม.ค. 55
20 ม.ค. 55
179,078,508.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
365
24 ม.ค. 55
27 ม.ค. 55
46,957,806.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
366
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
9,449,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
367
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
4,038,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
368
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
3,566,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
369
9 ม.ค. 55
12 ม.ค. 55
232,000,000.00    
253
ไม่มีผู้เสนอแนะ
370
11 ม.ค. 55
16 ม.ค. 55
31,241,772.00    
196
ไม่มีผู้เสนอแนะ
371
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
135,737,000.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
372
16 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15,353,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
373
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,313,300.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
374
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
4,542,900.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
375
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,247,100.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
376
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
26,578,700.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
377
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
27,338,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
378
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
81,994,300.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
379
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
28,584,000.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
380
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
39,112,600.00    
180
ไม่มีผู้เสนอแนะ
381
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
115,294,000.00    
365
ไม่มีผู้เสนอแนะ
382
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,454,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
383
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
9,449,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
384
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,038,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
385
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
3,566,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
386
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
5,021,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
387
22 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
5,171,800.00    
477
ไม่มีผู้เสนอแนะ
388
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
37,118,000.00    
150
ไม่มีผู้เสนอแนะ
389
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
36,275,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
390
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
34,387,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
391
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
17,109,000.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
392
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
26,700,081.09    
254
ไม่มีผู้เสนอแนะ
393
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
12,462,600.00    
436
ไม่มีผู้เสนอแนะ
394
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
31,626,814.92    
207
ไม่มีผู้เสนอแนะ
395
5 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
135,737,000.00    
246
ไม่มีผู้เสนอแนะ
396
15 ก.ย. 54
20 ก.ย. 54
9,449,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
397
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
37,118,000.00    
219
ไม่มีผู้เสนอแนะ
398
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
36,275,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
399
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
17,109,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
400
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
34,387,000.00    
167
ไม่มีผู้เสนอแนะ
401
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
5,021,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
402
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
4,038,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
403
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
3,566,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
404
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๒๑๖+๔๖๒, ๒๓๑+๐๕๙, ๒๓๕+๖๙๔, ๒๓๘+๐๖๙, ๒๓๘+๗๐๘, ๒๓๙+๓๕๓, ๒๓๙+๙๑๘, ๒๔๔+๓๐๗, ๒๔๗+๓๕๒, ๒๔๗+๕๒๔, ๒๔๗+๖๓๔, ๒๕๐+๒๘๔, ๒๕๑+๐๑๓, ๒๕๑+๔๕๒, ๒๕๒+๕๑๕ และที่ กม.๒๕๔+๙๒๕ รวม ๑๖ แห่ง ระหว่างสถานีบ้านใหม่สําโรง ถึง สถานีภูเขาลาด ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสีคิ้วและกุดจิก แขวงบํารุงทางนครราชสีมา กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
60,852,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
405
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางล่อง) ตอนนายตรวจทางเชียงราก, เชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
34,359,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
406
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๘๔+๘๘๕ ในทางสายเหนือ (ทางสามและทางล่อง) ตอนนายตรวจทางบ้านม้า แขวงบํารุงทางลพบุรี กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
32,673,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
407
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๗๕+๓๑๗ , ๑๘๙+๘๘๒ , ๑๙๔+๗๘๕ , และที่ กม.๒๐๘+๘๓๙ รวม ๔ แห่ง ในทางสายเหนือ ตอนนายตรวจทางจันเสน , บ้านตาคลี , เนินมะกอก แขวงบํารุงทางนครสวรรค์ กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,294,000.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
408
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๑๔+๓๔๗ ระหว่างสถานีสระบุรี กับ สถานีหนองบัว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสระบุรี แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
22,197,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
409
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๕๒+๗๑๓ ระหว่างสถานีมวกเหล็ก กับ สถานีกลางดง ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
17,205,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
410
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๒ แห่ง) ขนาด ๕ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๗๓๔+๒๔๕ ระหว่างสถานีคลองจันดี – สถานีหลักช้าง ในทางสายใต้ และที่ กม.๗๖๑/๑๓ – กม.๗๖๒/๒ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานที่วัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบํารุงทางทุ่งสง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
13,967,000.00    
301
ไม่มีผู้เสนอแนะ
411
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๐๘/ ๑๒-๑๓, ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๕-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๐/๖-๗, ๖๑๐/๑๔-๑๕ และ กม.๖๑๐/๑๕-๑๖ ระหว่างสถานีไชยา-สถานีท่าฉาง-สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
44,617,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
412
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๑–(๒.๐๐x๒.๕๐) เมตร ที่ กม.๖๑๕+๔๐๗, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๓–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๓/๑๕-๑๖ และ ที่ กม.๖๑๗/๒, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๕–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๗/๓ ระหว่างสถานีท่าฉาง – สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,912,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
413
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
84,205,000.00    
240
ไม่มีผู้เสนอแนะ
414
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
135,050,000.00    
212
ไม่มีผู้เสนอแนะ
415
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
24,239,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
416
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
74,910,000.00    
226
ไม่มีผู้เสนอแนะ
417
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
27,338,000.00    
183
ไม่มีผู้เสนอแนะ
418
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
41,430,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
419
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหนองแซง , สระบุรี , แก่งคอยและมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
111,082,000.00    
206
ไม่มีผู้เสนอแนะ
420
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
56,808,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
421
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
51,662,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
422
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
61,935,000.00    
141
ไม่มีผู้เสนอแนะ
423
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,617,000.00    
145
ไม่มีผู้เสนอแนะ
424
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
75,262,000.00    
270
ไม่มีผู้เสนอแนะ
425
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
80,670,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
426
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
65,187,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
427
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางลําปลายมาศและบุรีรัมย์ แขวงบํารุงทางลําปลายมาศ กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
97,164,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
428
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
87,958,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
429
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,920,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
430
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
72,504,000.00    
153
ไม่มีผู้เสนอแนะ
431
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
90,554,000.00    
239
ไม่มีผู้เสนอแนะ
432
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหินซ้อนและโคกสลุง แขวงบํารุงทางลํานารายณ์ กองบํารุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
99,086,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
433
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
70,251,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
434
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
3,318,470,000.00    
683
ไม่มีผู้เสนอแนะ
435
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,005,830,000.00    
240
ไม่มีผู้เสนอแนะ
436
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
557,260,000.00    
342
ไม่มีผู้เสนอแนะ
437
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
805,950,000.00    
282
ไม่มีผู้เสนอแนะ
438
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,046,360,000.00    
300
ไม่มีผู้เสนอแนะ