ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ไม่มีข้อเสนอแนะ

ประกาศ  511  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
24/08/2563
42,606,438.00    
49
ไม่มีผู้เสนอแนะ
2
10/08/2563
42,606,438.00    
51
ไม่มีผู้เสนอแนะ
3
03/08/2563
13,669,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
4
29/07/2563
4,903,264.00    
22
ไม่มีผู้เสนอแนะ
5
29/07/2563
9,343,000.00    
27
ไม่มีผู้เสนอแนะ
6
08/07/2563
10,486,000.00    
186
ไม่มีผู้เสนอแนะ
7
04/05/2563
23,172,000.00    
548
ไม่มีผู้เสนอแนะ
8
09/12/2562
14,576,800.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
9
25/11/2562
60,241,127.00    
21
ไม่มีผู้เสนอแนะ
10
18/11/2562
199,000,000.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
11
16/10/2562
199,000,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
12
01/10/2562
60,241,127.00    
36
ไม่มีผู้เสนอแนะ
13
02/08/2562
4,351,000.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
14
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-5 งานโยธาสำหรับ ช่วงบ้านโพ - พระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2562
11,801,216,000.00    
851
ไม่มีผู้เสนอแนะ
15
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับ ช่วงโคกกรวด - นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2562
9,257,373,000.00    
888
ไม่มีผู้เสนอแนะ
16
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 3-3 งานโยธาสำหรับ ช่วงบันไดม้า - ลำตะคอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2562
12,043,417,000.00    
809
ไม่มีผู้เสนอแนะ
17
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2562
5,359,162,000.00    
1043
ไม่มีผู้เสนอแนะ
18
27/06/2562
9,430,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
19
13/06/2562
10,939,462.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
20
13/06/2562
22,187,500.00    
285
ไม่มีผู้เสนอแนะ
21
13/06/2562
12,580,000.00    
155
ไม่มีผู้เสนอแนะ
22
13/06/2562
12,153,100.00    
225
ไม่มีผู้เสนอแนะ
23
13/06/2562
3,016,700.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
24
13/06/2562
13,549,400.00    
394
ไม่มีผู้เสนอแนะ
25
13/06/2562
6,982,905.60    
287
ไม่มีผู้เสนอแนะ
26
13/06/2562
3,900,000.00    
302
ไม่มีผู้เสนอแนะ
27
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๖๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินและดาดคอนกรีตคลองชลประทาน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ กม.๔๙๒/๗ – ๑๐ ระหว่างสถานีศิลาอาสน์ กับ สถานีบ้านด่าน ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/06/2562
59,096,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
28
05/06/2562
5,500,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
29
04/06/2562
12,153,100.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
30
04/06/2562
27,820,000.00    
226
ไม่มีผู้เสนอแนะ
31
04/06/2562
36,500,000.00    
302
ไม่มีผู้เสนอแนะ
32
22/05/2562
1,713,634,000.00    
2690
ไม่มีผู้เสนอแนะ
33
22/05/2562
24,897,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
34
22/05/2562
24,997,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
35
22/05/2562
40,774,000.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
36
22/05/2562
29,999,800.00    
46
ไม่มีผู้เสนอแนะ
37
22/05/2562
40,135,000.00    
168
ไม่มีผู้เสนอแนะ
38
22/05/2562
29,530,000.00    
51
ไม่มีผู้เสนอแนะ
39
22/05/2562
32,000,000.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
40
22/05/2562
42,706,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
41
22/05/2562
273,552,000.00    
441
ไม่มีผู้เสนอแนะ
42
22/05/2562
54,789,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
43
22/05/2562
19,787,000.00    
58
ไม่มีผู้เสนอแนะ
44
22/05/2562
8,514,000.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
45
22/05/2562
53,989,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
46
22/05/2562
26,990,000.00    
153
ไม่มีผู้เสนอแนะ
47
22/05/2562
9,361,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
48
22/05/2562
29,530,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
49
22/05/2562
5,510,000.00    
48
ไม่มีผู้เสนอแนะ
50
22/05/2562
24,997,000.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
51
22/05/2562
6,179,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
52
22/05/2562
6,960,000.00    
51
ไม่มีผู้เสนอแนะ
53
22/05/2562
3,468,000.00    
40
ไม่มีผู้เสนอแนะ
54
22/05/2562
4,284,000.00    
27
ไม่มีผู้เสนอแนะ
55
17/05/2562
38,000,000.00    
309
ไม่มีผู้เสนอแนะ
56
04/04/2562
70,714,000.00    
37
ไม่มีผู้เสนอแนะ
57
04/04/2562
84,349,000.00    
24
ไม่มีผู้เสนอแนะ
58
04/04/2562
140,746,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
59
04/04/2562
123,664,000.00    
27
ไม่มีผู้เสนอแนะ
60
04/04/2562
90,445,000.00    
45
ไม่มีผู้เสนอแนะ
61
04/04/2562
59,482,000.00    
36
ไม่มีผู้เสนอแนะ
62
04/04/2562
98,058,000.00    
42
ไม่มีผู้เสนอแนะ
63
04/04/2562
190,321,000.00    
34
ไม่มีผู้เสนอแนะ
64
04/04/2562
76,792,000.00    
23
ไม่มีผู้เสนอแนะ
65
04/04/2562
58,585,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
66
04/04/2562
40,772,000.00    
20
ไม่มีผู้เสนอแนะ
67
04/04/2562
21,942,000.00    
46
ไม่มีผู้เสนอแนะ
68
04/04/2562
15,196,000.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
69
04/04/2562
20,021,000.00    
36
ไม่มีผู้เสนอแนะ
70
04/03/2562
6,350,040.00    
5
ไม่มีผู้เสนอแนะ
71
04/03/2562
379,459,053.00    
13
ไม่มีผู้เสนอแนะ
72
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธาสำหรับช่วง นวนคร - บ้านโพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2562
13,293,375,000.00    
1611
ไม่มีผู้เสนอแนะ
73
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธาสำหรับช่วง ดอนเมือง - นวนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2562
10,917,478,000.00    
1077
ไม่มีผู้เสนอแนะ
74
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x91.67 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.799/5-6 ระหว่างสถานีบ้านตูล กับ สถานีชะอวด ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
16/01/2562
69,054,000.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
75
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x70.00 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.77/13-14 ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ กับ สถานีพานทอง ในทางสายสัตหีบ แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/01/2562
79,124,000.00    
81
ไม่มีผู้เสนอแนะ
76
28/11/2561
20,171,000.00    
49
ไม่มีผู้เสนอแนะ
77
14/11/2561
41,033,000.00    
145
ไม่มีผู้เสนอแนะ
78
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2561
3,350,475,000.00    
476
ไม่มีผู้เสนอแนะ
79
30/10/2561
25,221,000.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
80
30/10/2561
84,778,200.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
81
29/10/2561
98,666,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
82
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ที่ กม.331+929 และที่ กม. 335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279, และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
29/10/2561
124,875,000.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
83
29/10/2561
40,965,000.00    
48
ไม่มีผู้เสนอแนะ
84
   งานก่อสร้างอาคารท่อลอดทางรถไฟทดน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียวภายนอก ขนาด 2 – ø 2.40 เมตร วางท่อเหล็กเหนียวส่งน้ำ ขนาด 2 – ø 2.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมอาคารควบคุมบังคับน้ำ ที่ กม.177+587.70 – 177+634.30 ระหว่างสถานีหนองสัง – สถานีสระแก้ว ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
29/10/2561
41,753,000.00    
67
ไม่มีผู้เสนอแนะ
85
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 10 – (1.50x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.774/14–16 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/10/2561
20,223,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
86
22/10/2561
215,554,042.00    
40
ไม่มีผู้เสนอแนะ
87
16/10/2561
73,570,292.00    
44
ไม่มีผู้เสนอแนะ
88
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.2+869, กม.3+598, กม.6+348, กม.8+519, กม.10+018, กม.10+561, กม.11+248, กม.13+574, กม.15+460, กม.16+306, กม.17+821, กม.19+138, กม.20+276, กม.22+548, กม.23+919, กม.25+299, กม.27+502, กม.29+599 และ กม.31+588 ตอนนายตรวจทางสมุทรสงคราม แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายแม่กลอง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
10/10/2561
59,064,000.00    
68
ไม่มีผู้เสนอแนะ
89
10/10/2561
15,321,000.00    
42
ไม่มีผู้เสนอแนะ
90
10/10/2561
20,171,000.00    
38
ไม่มีผู้เสนอแนะ
91
09/10/2561
46,607,485.00    
19
ไม่มีผู้เสนอแนะ
92
09/10/2561
47,322,148.00    
21
ไม่มีผู้เสนอแนะ
93
09/10/2561
33,208,525.00    
36
ไม่มีผู้เสนอแนะ
94
08/10/2561
379,459,053.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
95
02/10/2561
89,164,000.00    
739
ไม่มีผู้เสนอแนะ
96
02/10/2561
32,278,000.00    
272
ไม่มีผู้เสนอแนะ
97
02/10/2561
38,946,000.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
98
02/10/2561
38,747,000.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
99
02/10/2561
121,020,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
100
02/10/2561
32,000,000.00    
43
ไม่มีผู้เสนอแนะ
101
02/10/2561
37,907,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
102
02/10/2561
61,247,800.00    
48
ไม่มีผู้เสนอแนะ
103
02/10/2561
43,856,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
104
02/10/2561
19,984,100.00    
37
ไม่มีผู้เสนอแนะ
105
02/10/2561
6,845,970.00    
21
ไม่มีผู้เสนอแนะ
106
02/10/2561
6,350,040.00    
20
ไม่มีผู้เสนอแนะ
107
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
2,451,000.00    
191
ไม่มีผู้เสนอแนะ
108
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – Ø 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – Ø 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
4,849,000.00    
207
ไม่มีผู้เสนอแนะ
109
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
11,039,000.00    
191
ไม่มีผู้เสนอแนะ
110
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
11,004,000.00    
255
ไม่มีผู้เสนอแนะ
111
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
7,033,000.00    
252
ไม่มีผู้เสนอแนะ
112
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
11,232,000.00    
202
ไม่มีผู้เสนอแนะ
113
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
27,527,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
114
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
31,881,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
115
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
44,522,000.00    
267
ไม่มีผู้เสนอแนะ
116
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
39,439,000.00    
191
ไม่มีผู้เสนอแนะ
117
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
11,629,000.00    
215
ไม่มีผู้เสนอแนะ
118
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
11,952,000.00    
228
ไม่มีผู้เสนอแนะ
119
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
29,499,000.00    
155
ไม่มีผู้เสนอแนะ
120
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
13,547,000.00    
151
ไม่มีผู้เสนอแนะ
121
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/09/2561
11,475,000.00    
283
ไม่มีผู้เสนอแนะ
122
29/09/2561
10,876,000.00    
206
ไม่มีผู้เสนอแนะ
123
28/09/2561
15,321,000.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
124
28/09/2561
20,171,000.00    
34
ไม่มีผู้เสนอแนะ
125
28/09/2561
10,676,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
126
28/09/2561
9,134,000.00    
65
ไม่มีผู้เสนอแนะ
127
   ประกวดราคาจ้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.54+828, กม.56+551, กม.57+404, กม.60+304, กม.60+842, กม.61+752, กม.64+964 และ กม.73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, ตอนนายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
28/09/2561
140,908,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
128
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
28/09/2561
89,884,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
129
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้งที่ กม.526+389 และ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
28/09/2561
88,182,000.00    
67
ไม่มีผู้เสนอแนะ
130
28/09/2561
191,130,000.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
131
28/09/2561
59,577,000.00    
203
ไม่มีผู้เสนอแนะ
132
03/08/2561
158,020,403.40    
334
ไม่มีผู้เสนอแนะ
133
17/07/2561
4,380,000.00    
23
ไม่มีผู้เสนอแนะ
134
17/07/2561
9,343,000.00    
29
ไม่มีผู้เสนอแนะ
135
26/06/2561
95,590,000.00    
265
ไม่มีผู้เสนอแนะ
136
20/02/2561
40,320,000.00    
232
ไม่มีผู้เสนอแนะ
137
   งานก่อสร้าง และปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 5 แห่ง ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.544/13-14, 545/2-3, 565/3-4, 569/2-3, 575/8-9, 581/12-13 และ กม.582/12-13 ระหว่างสถานีปากปาน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
13,744,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
138
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และงานตัดดินและหินในทางตัดเพื่อเพิ่มความกว้างของบ่าทางและเพื่อเสริมเสถียรภาพคันทาง ที่ กม.519/3 – 4 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
10,701,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
139
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.584/2-3, 589/8-9 และ 589/13-14 ระหว่างสถานีผาคัน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
9,755,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
140
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.149/11 - 12 ระหว่างสถานีบางจาก - สถานีเพชรบุรี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
4,466,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
141
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x25.00 เมตร ที.ที. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.476+860 ระหว่างสถานีแสงแดด - สถานีทุ่งคา ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
15,646,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
142
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3 – (1.75x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.140/16 – 17 ระหว่างสถานีผาเสด็จ – สถานีหินลับ ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
4,582,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
143
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.25x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง, ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.50x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.75x2.00) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.38+957, 40+579, 41+216, 42+351, 43+013 และ 44+730 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
11,481,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
144
15/02/2561
320,760,000.00    
610
ไม่มีผู้เสนอแนะ
145
15/02/2561
19,904,000.00    
256
ไม่มีผู้เสนอแนะ
146
05/02/2561
30,769,000.00    
360
ไม่มีผู้เสนอแนะ
147
22/08/2560
8,260,400.00    
170
ไม่มีผู้เสนอแนะ
148
22/08/2560
39,004,000.00    
338
ไม่มีผู้เสนอแนะ
149
07/08/2560
4,123,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
150
07/08/2560
8,937,600.00    
44
ไม่มีผู้เสนอแนะ
151
23/06/2560
5,422,700.00    
63
ไม่มีผู้เสนอแนะ
152
23/06/2560
11,348,000.00    
212
ไม่มีผู้เสนอแนะ
153
20/06/2560
5,539,600.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
154
20/06/2560
17,612,200.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
155
20/06/2560
9,951,000.00    
212
ไม่มีผู้เสนอแนะ
156
20/06/2560
25,021,950.00    
182
ไม่มีผู้เสนอแนะ
157
20/06/2560
3,636,900.00    
253
ไม่มีผู้เสนอแนะ
158
20/06/2560
9,901,245.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
159
29/05/2560
47,513,737.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
160
17/03/2560
38,134,800.00    
213
ไม่มีผู้เสนอแนะ
161
17/03/2560
13,987,600.00    
204
ไม่มีผู้เสนอแนะ
162
13/03/2560
59,392,152.00    
318
ไม่มีผู้เสนอแนะ
163
14/02/2560
15,906,192.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
164
14/02/2560
8,735,264.00    
46
ไม่มีผู้เสนอแนะ
165
09/08/2559
3,774,000.00    
346
ไม่มีผู้เสนอแนะ
166
09/08/2559
4,614,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
167
09/08/2559
5,067,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
168
09/08/2559
199,000,000.00    
293
ไม่มีผู้เสนอแนะ
169
09/08/2559
121,500,000.00    
673
ไม่มีผู้เสนอแนะ
170
29/06/2559
6,277,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
171
29/06/2559
48,407,000.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
172
29/06/2559
5,067,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
173
29/06/2559
5,591,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
174
29/06/2559
6,050,400.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
175
29/06/2559
15,977,000.00    
68
ไม่มีผู้เสนอแนะ
176
29/06/2559
15,808,000.00    
54
ไม่มีผู้เสนอแนะ
177
29/06/2559
24,798,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
178
30/03/2559
34,166,000.00    
229
ไม่มีผู้เสนอแนะ
179
30/03/2559
34,166,000.00    
264
ไม่มีผู้เสนอแนะ
180
24/03/2559
2,418,000.00    
41
ไม่มีผู้เสนอแนะ
181
08/03/2559
3,864,000.00    
151
ไม่มีผู้เสนอแนะ
182
29/02/2559
2,429,300.00    
495
ไม่มีผู้เสนอแนะ
183
07/01/2559
138,015,900.00    
252
ไม่มีผู้เสนอแนะ
184
07/01/2559
184,492,800.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
185
06/01/2559
34,166,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
186
23/11/2558
121,113,800.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
187
23/11/2558
246,100,400.00    
502
ไม่มีผู้เสนอแนะ
188
23/11/2558
256,589,700.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
189
17/11/2558
34,668,700.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
190
17/11/2558
3,969,300.00    
49
ไม่มีผู้เสนอแนะ
191
02/11/2558
4,878,500.00    
270
ไม่มีผู้เสนอแนะ
192
02/11/2558
72,475,400.00    
568
ไม่มีผู้เสนอแนะ
193
29/10/2558
3,383,000.00    
202
ไม่มีผู้เสนอแนะ
194
29/10/2558
3,383,000.00    
255
ไม่มีผู้เสนอแนะ
195
29/10/2558
3,603,000.00    
236
ไม่มีผู้เสนอแนะ
196
29/10/2558
3,383,000.00    
274
ไม่มีผู้เสนอแนะ
197
29/10/2558
6,273,700.00    
321
ไม่มีผู้เสนอแนะ
198
13/10/2558
86,414,000.00    
382
ไม่มีผู้เสนอแนะ
199
12/10/2558
14,623,200.00    
67
ไม่มีผู้เสนอแนะ
200
12/10/2558
12,874,700.00    
232
ไม่มีผู้เสนอแนะ
201
08/10/2558
4,120,300.00    
51
ไม่มีผู้เสนอแนะ
202
08/10/2558
2,863,200.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
203
06/10/2558
2,960,300.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
204
06/10/2558
6,680,600.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
205
22/09/2558
4,312,400.00    
67
ไม่มีผู้เสนอแนะ
206
22/09/2558
36,983,400.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
207
14/09/2558
3,245,000.00    
30
ไม่มีผู้เสนอแนะ
208
14/09/2558
42,787,000.00    
225
ไม่มีผู้เสนอแนะ
209
14/09/2558
327,349,000.00    
341
ไม่มีผู้เสนอแนะ
210
14/09/2558
6,559,000.00    
288
ไม่มีผู้เสนอแนะ
211
14/09/2558
2,786,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
212
14/09/2558
42,787,000.00    
209
ไม่มีผู้เสนอแนะ
213
14/09/2558
2,533,000.00    
315
ไม่มีผู้เสนอแนะ
214
14/09/2558
2,890,600.00    
251
ไม่มีผู้เสนอแนะ
215
10/09/2558
245,000,000.00    
1266
ไม่มีผู้เสนอแนะ
216
09/09/2558
4,366,900.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
217
09/09/2558
28,122,800.00    
266
ไม่มีผู้เสนอแนะ
218
09/09/2558
16,197,300.00    
343
ไม่มีผู้เสนอแนะ
219
09/09/2558
21,870,800.00    
386
ไม่มีผู้เสนอแนะ
220
19/08/2558
3,381,300.00    
183
ไม่มีผู้เสนอแนะ
221
19/08/2558
5,069,300.00    
201
ไม่มีผู้เสนอแนะ
222
19/08/2558
4,843,700.00    
191
ไม่มีผู้เสนอแนะ
223
19/08/2558
2,663,000.00    
276
ไม่มีผู้เสนอแนะ
224
28/07/2558
318,052,500.00    
229
ไม่มีผู้เสนอแนะ
225
17/07/2558
9,838,100.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
226
17/07/2558
2,138,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
227
24/06/2558
7,905,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
228
23/06/2558
5,545,800.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
229
23/06/2558
2,248,300.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
230
23/06/2558
3,861,900.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
231
23/06/2558
2,687,100.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
232
15/06/2558
6,010,800.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
233
15/06/2558
2,028,500.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
234
03/06/2558
8,881,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
235
19/05/2558
14,971,420.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
236
12/05/2558
3,029,200.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
237
12/05/2558
6,455,100.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
238
12/05/2558
2,900,600.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
239
07/05/2558
3,184,900.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
240
07/05/2558
4,959,700.00    
54
ไม่มีผู้เสนอแนะ
241
30/04/2558
18,001,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
242
30/04/2558
15,054,300.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
243
30/04/2558
11,698,400.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
244
27/04/2558
45,518,000.00    
148
ไม่มีผู้เสนอแนะ
245
27/04/2558
2,318,800.00    
242
ไม่มีผู้เสนอแนะ
246
23/04/2558
327,349,000.00    
351
ไม่มีผู้เสนอแนะ
247
08/04/2558
31,158,000.00    
627
ไม่มีผู้เสนอแนะ
248
02/03/2558
6,842,000.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
249
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
20/01/2558
64,683,000.00    
481
ไม่มีผู้เสนอแนะ
250
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20/01/2558
36,412,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
251
14/01/2558
338,520,000.00    
814
ไม่มีผู้เสนอแนะ
252
13/01/2558
5,560,000.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
253
06/01/2558
36,092,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
254
06/01/2558
142,078,800.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
255
24/12/2557
6,125,000.00    
1044
ไม่มีผู้เสนอแนะ
256
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุงกับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
17/12/2557
140,098,000.00    
395
ไม่มีผู้เสนอแนะ
257
04/12/2557
12,000,000.00    
267
ไม่มีผู้เสนอแนะ
258
03/12/2557
27,975,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
259
03/12/2557
43,200,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
260
03/12/2557
144,300,000.00    
608
ไม่มีผู้เสนอแนะ
261
03/12/2557
128,000,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
262
03/12/2557
138,000,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
263
03/12/2557
118,000,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
264
03/12/2557
116,000,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
265
03/12/2557
48,800,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
266
03/12/2557
67,000,000.00    
441
ไม่มีผู้เสนอแนะ
267
03/12/2557
46,000,000.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
268
03/12/2557
11,738,900.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
269
03/12/2557
22,387,100.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
270
03/12/2557
9,859,000.00    
81
ไม่มีผู้เสนอแนะ
271
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว วางท่อส่งเป็นท่อกลม ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่างสถานีจันทึก-สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
03/12/2557
9,000,000.00    
181
ไม่มีผู้เสนอแนะ
272
03/12/2557
37,000,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
273
03/12/2557
12,000,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
274
03/12/2557
12,000,000.00    
266
ไม่มีผู้เสนอแนะ
275
03/12/2557
54,000,000.00    
186
ไม่มีผู้เสนอแนะ
276
03/12/2557
6,911,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
277
03/12/2557
12,000,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
278
03/12/2557
6,272,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
279
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6-7 ระหว่างสถานีหินลับ-สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 1-(3.00x3.00) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1-2 ระหว่างสถานีบันไดม้า-สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.50x2.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1-4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีบ้านพะเนา
03/12/2557
14,837,000.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
280
03/12/2557
4,452,000.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
281
05/11/2557
300,404,442.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
282
31/10/2557
37,604,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
283
29/09/2557
4,843,700.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
284
   งานจ้างทำความสะอาดตึกบัญชาการ,อาคารพัสดุ,อาคารสื่อสาร,อาคารบริหารทรัพย์สิน,อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์,อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุและศาลพระพรหม,เก็บขยะจากถังรองรับขยะจุดต่างๆที่กำหนดไว้ ดูแลเก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้าและลานจอกรถ,ดูแลสวนหย่อมบริเวณอนุสรณ์สถานย่านสถานีกรุงเทพ หน้าตึกบัญชาการ,ระหว่างตึกบัญชาการกับลานจอดรถยนต์,ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและบ่อพัก
29/08/2557
5,073,600.00    
150
ไม่มีผู้เสนอแนะ
285
29/08/2557
6,410,988.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
286
06/08/2557
4,380,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
287
06/08/2557
9,343,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
288
10/07/2557
5,746,300.00    
240
ไม่มีผู้เสนอแนะ
289
02/06/2557
14,398,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
290
23/05/2557
8,065,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
291
25/03/2557
49,467,000.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
292
07/02/2557
3,639,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
293
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็กที่ 1) กม.608+270 , 2) กม.611+234 , 3) กม.623+480, 4) กม.635+830, 5) กม.693+129, 6)697+435, 7) กม.703+876 และ 8) กม.706+437 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางท่าฉาง, นายตรวจทางสุราษฎร์ธานี, นายตรวจทางบ้านส้อง, แขวงบำรุงทางบ้านส้อง, กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
26/12/2556
8,540,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
294
19/11/2556
292,005,483.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
295
16/09/2556
2,339,000.00    
167
ไม่มีผู้เสนอแนะ
296
16/09/2556
4,843,800.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
297
16/09/2556
4,899,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
298
16/09/2556
5,942,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
299
16/09/2556
5,973,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
300
20/08/2556
75,946,000.00    
220
ไม่มีผู้เสนอแนะ
301
25/07/2556
86,149,300.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
302
25/07/2556
41,158,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
303
25/07/2556
56,426,900.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
304
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/06/2556
19,695,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
305
19/06/2556
3,046,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
306
07/05/2556
5,191,000.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
307
07/05/2556
18,900,000.00    
213
ไม่มีผู้เสนอแนะ
308
27/03/2556
38,391,600.00    
190
ไม่มีผู้เสนอแนะ
309
26/03/2556
36,065,500.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
310
26/03/2556
684,000,000.00    
395
ไม่มีผู้เสนอแนะ
311
12/03/2556
4,899,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
312
11/03/2556
2,869,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
313
11/03/2556
13,585,000.00    
202
ไม่มีผู้เสนอแนะ
314
09/03/2556
31,267,000.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
315
09/03/2556
26,784,000.00    
151
ไม่มีผู้เสนอแนะ
316
09/03/2556
2,663,000.00    
203
ไม่มีผู้เสนอแนะ
317
   งานจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕+๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
07/03/2556
2,295,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
318
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่งขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพาและช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบํารุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต ้กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต ้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
07/03/2556
19,695,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
319
26/02/2556
33,300,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
320
20/02/2556
4,719,000,000.00    
1944
ไม่มีผู้เสนอแนะ
321
12/02/2556
2,286,700.00    
155
ไม่มีผู้เสนอแนะ
322
12/02/2556
2,339,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
323
12/02/2556
11,823,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
324
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ 1) กม.327+822, 2) กม.342+845, 3) กม.348+738, 4) กม.349+668, 5) กม.356+957, 6) กม.360+217, 7) กม.388+071 และ 8) กม.391+647 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางทับสะแก. นายตรวจทางบางสะพานใหญ่, นายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
12/02/2556
16,786,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
325
12/02/2556
12,210,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
326
29/01/2556
114,198,000.00    
193
ไม่มีผู้เสนอแนะ
327
24/01/2556
59,282,280.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
328
16/01/2556
31,267,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
329
16/01/2556
61,154,352.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
330
16/01/2556
26,784,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
331
07/01/2556
68,018,616.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
332
19/12/2555
88,187,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
333
13/12/2555
60,384,636.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
334
06/12/2555
57,587,000.00    
193
ไม่มีผู้เสนอแนะ
335
   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕ ๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ศูนย์บํ ารุ งทางภาคใต้ ฝ่ ายการช่ างโยธา การรถไฟแห่ งประเทศไทย ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
21/11/2555
2,295,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
336
   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่ องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/11/2555
19,695,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
337
20/11/2555
240,362,000.00    
543
ไม่มีผู้เสนอแนะ
338
13/11/2555
3,390,400.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
339
13/11/2555
8,225,100.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
340
13/11/2555
2,188,900.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
341
13/11/2555
3,226,600.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
342
13/11/2555
3,719,400.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
343
13/11/2555
956,984,000.00    
243
ไม่มีผู้เสนอแนะ
344
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จํานวน 3 แห่ง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๙๔๔+๗๕๓, ๙๖๐+๑๔๐ ตอน นตท.นาม่วง และที่ กม.๙๖๒+๖๘๗ ตอน นตท.จะนะ แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๓ แห่ง ที่ กม.๘๙๗/๑๒-๑๓, ๙๐๘/๑๓-๑๔ ตอน นตท.ควนเนียง และที่ กม.๙๒๑/๒-๓ ตอน นตท.หาดใหญ่ แขวงบํารุงทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ กองบํารุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08/11/2555
16,424,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
345
   งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชํารุดหรือรับน้ําหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ โดยการจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่กม.๖๐+๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑ +๗๗๗, ๗๕ +๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙+๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบํารุงทางนครปฐม กองบํารุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบ ํารุงทางเพชรบุรี กองบํารุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บํารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08/11/2555
38,110,000.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
346
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม ่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และ ที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้นและทางล่อง) ตอน นตท.เชียงรากและเชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08/11/2555
38,000,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
347
06/11/2555
33,300,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
348
25/10/2555
67,443,000.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
349
17/10/2555
47,543,220.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
350
17/10/2555
292,005,483.00    
335
ไม่มีผู้เสนอแนะ
351
16/10/2555
43,775,000.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
352
02/10/2555
3,226,600.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
353
02/10/2555
8,225,100.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
354
19/09/2555
5,075,800.00    
150
ไม่มีผู้เสนอแนะ
355
19/09/2555
3,234,600.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
356
19/09/2555
3,235,000.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
357
13/09/2555
3,121,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
358
13/09/2555
3,676,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
359
13/09/2555
2,663,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
360
13/09/2555
3,381,300.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
361
13/09/2555
956,984,000.00    
315
ไม่มีผู้เสนอแนะ
362
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๔ แห่ง ระหว่างสถานีท่าชนะ-มะลวน ในทางสายใต้ ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๕๗๘+๔๐๐ ตอน นตท.ท่าชนะ แขวงบำรุงทางชุมพร ขนาด ๒x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๑๗/๗-๘, ๖๑๗/๑๕-๑๖ และที่กม. ๖๒๒/๓-๔ ตอน นตท.ท่าฉาง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
27/08/2555
29,407,000.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
363
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. รวม ๔ แห่ง ที่ กม.๒๗๑+๓๙๗ ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-บ้านพะเนา ในทางสายอุบลราชธานี ที่ กม.๒+๔๔๗ ในทางสายแยก บชร.๒ ตอน นตท.นครราชสีมา และที่ กม.๒๗๕ +๐๕๕, ๒๗๕+๓๔๓ ระหว่างสถานีบ้านเกาะ-หนองแมว ในทางสายหนองคาย ตอน นตท.โนนสูง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
17/08/2555
19,822,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
364
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๒ แห่ง ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๒๖/๖-๗ ตอน นตท.ท่าฉาง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม. ๖๓๖+๙๓๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๖๒๔+๐๘๐ ตอน นตท.ท่าฉาง และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม. ๖๔๒+๐๗๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
17/08/2555
19,208,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
365
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๓ แห่ง ระหว่างสถานีปากช่อง-ลาดบัวขาว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๑๘๐+๕๑๐ และที่ กม.๑๘๗+๔๗๑ ตอน นตท.ปากช่อง และขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๒๐๗ +๒๙๑ ตอน นตท.สีคิ้ว แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17/08/2555
18,883,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
366
17/08/2555
5,717,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
367
17/08/2555
9,084,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
368
17/08/2555
13,270,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
369
17/08/2555
14,948,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
370
10/08/2555
23,750,000.00    
235
ไม่มีผู้เสนอแนะ
371
10/08/2555
33,797,000.00    
211
ไม่มีผู้เสนอแนะ
372
23/07/2555
7,687,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
373
23/07/2555
2,601,605.00    
315
ไม่มีผู้เสนอแนะ
374
23/07/2555
2,916,150.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
375
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๖๐ + ๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑+๗๗๗, ๗๕+๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙ + ๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
11/07/2555
35,107,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
376
11/07/2555
10,566,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
377
11/07/2555
2,240,000.00    
149
ไม่มีผู้เสนอแนะ
378
11/07/2555
2,730,000.00    
141
ไม่มีผู้เสนอแนะ
379
09/07/2555
4,054,000.00    
164
ไม่มีผู้เสนอแนะ
380
09/07/2555
3,407,700.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
381
09/07/2555
4,766,500.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
382
09/07/2555
2,046,400.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
383
03/07/2555
14,784,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
384
27/06/2555
68,227,200.00    
190
ไม่มีผู้เสนอแนะ
385
27/06/2555
9,370,200.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
386
26/06/2555
244,351,000.00    
222
ไม่มีผู้เสนอแนะ
387
26/06/2555
11,808,600.00    
555
ไม่มีผู้เสนอแนะ
388
21/06/2555
4,592,900.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
389
19/06/2555
3,250,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
390
19/06/2555
9,500,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
391
19/06/2555
4,950,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
392
19/06/2555
6,500,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
393
19/06/2555
122,258,000.00    
253
ไม่มีผู้เสนอแนะ
394
19/06/2555
2,715,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
395
19/06/2555
3,184,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
396
19/06/2555
6,154,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
397
15/06/2555
8,136,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
398
15/06/2555
95,770,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
399
15/06/2555
87,174,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
400
15/06/2555
71,540,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
401
15/06/2555
38,166,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
402
15/06/2555
83,210,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
403
15/06/2555
36,950,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
404
15/06/2555
26,400,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
405
15/06/2555
13,486,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
406
06/06/2555
6,320,838.10    
246
ไม่มีผู้เสนอแนะ
407
01/06/2555
70,430,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
408
29/05/2555
122,258,000.00    
280
ไม่มีผู้เสนอแนะ
409
14/05/2555
23,700,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
410
14/05/2555
7,805,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
411
14/05/2555
7,910,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
412
14/05/2555
9,998,500.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
413
14/05/2555
7,902,400.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
414
20/04/2555
30,000,000.00    
669
ไม่มีผู้เสนอแนะ
415
21/03/2555
23,613,380.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
416
15/03/2555
4,454,000.00    
188
ไม่มีผู้เสนอแนะ
417
14/03/2555
2,722,700.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
418
14/03/2555
3,536,900.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
419
14/03/2555
2,313,300.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
420
23/02/2555
43,827,480.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
421
23/02/2555
3,720,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
422
14/02/2555
29,753,900.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
423
14/02/2555
2,005,200.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
424
13/02/2555
2,488,480.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
425
13/02/2555
48,615,495.00    
152
ไม่มีผู้เสนอแนะ
426
08/02/2555
83,437,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
427
08/02/2555
88,962,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
428
08/02/2555
77,758,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
429
08/02/2555
46,335,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
430
08/02/2555
75,480,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
431
08/02/2555
64,323,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
432
08/02/2555
59,499,000.00    
157
ไม่มีผู้เสนอแนะ
433
08/02/2555
83,255,000.00    
140
ไม่มีผู้เสนอแนะ
434
08/02/2555
88,527,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
435
08/02/2555
96,510,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
436
08/02/2555
73,663,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
437
01/02/2555
179,078,508.00    
180
ไม่มีผู้เสนอแนะ
438
01/02/2555
46,957,806.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
439
27/01/2555
9,449,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
440
27/01/2555
4,038,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
441
27/01/2555
3,566,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
442
19/01/2555
232,000,000.00    
256
ไม่มีผู้เสนอแนะ
443
19/01/2555
31,241,772.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
444
29/12/2554
135,737,000.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
445
23/12/2554
15,353,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
446
16/12/2554
2,313,300.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
447
16/12/2554
4,542,900.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
448
16/12/2554
2,247,100.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
449
16/12/2554
26,578,700.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
450
16/12/2554
27,338,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
451
08/12/2554
81,994,300.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
452
08/12/2554
28,584,000.00    
201
ไม่มีผู้เสนอแนะ
453
08/12/2554
39,112,600.00    
182
ไม่มีผู้เสนอแนะ
454
08/12/2554
115,294,000.00    
369
ไม่มีผู้เสนอแนะ
455
07/12/2554
4,454,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
456
07/12/2554
9,449,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
457
07/12/2554
4,038,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
458
07/12/2554
3,566,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
459
07/12/2554
5,021,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
460
01/12/2554
5,171,800.00    
479
ไม่มีผู้เสนอแนะ
461
09/11/2554
37,118,000.00    
152
ไม่มีผู้เสนอแนะ
462
09/11/2554
36,275,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
463
09/11/2554
34,387,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
464
09/11/2554
17,109,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
465
02/11/2554
26,700,081.09    
256
ไม่มีผู้เสนอแนะ
466
02/11/2554
12,462,600.00    
440
ไม่มีผู้เสนอแนะ
467
02/11/2554
31,626,814.92    
210
ไม่มีผู้เสนอแนะ
468
12/10/2554
135,737,000.00    
249
ไม่มีผู้เสนอแนะ
469
30/09/2554
9,449,000.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
470
20/09/2554
37,118,000.00    
223
ไม่มีผู้เสนอแนะ
471
20/09/2554
36,275,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
472
20/09/2554
17,109,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
473
20/09/2554
34,387,000.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
474
15/09/2554
5,021,000.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
475
15/09/2554
4,038,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
476
15/09/2554
3,566,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
477
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๒๑๖+๔๖๒, ๒๓๑+๐๕๙, ๒๓๕+๖๙๔, ๒๓๘+๐๖๙, ๒๓๘+๗๐๘, ๒๓๙+๓๕๓, ๒๓๙+๙๑๘, ๒๔๔+๓๐๗, ๒๔๗+๓๕๒, ๒๔๗+๕๒๔, ๒๔๗+๖๓๔, ๒๕๐+๒๘๔, ๒๕๑+๐๑๓, ๒๕๑+๔๕๒, ๒๕๒+๕๑๕ และที่ กม.๒๕๔+๙๒๕ รวม ๑๖ แห่ง ระหว่างสถานีบ้านใหม่สําโรง ถึง สถานีภูเขาลาด ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสีคิ้วและกุดจิก แขวงบํารุงทางนครราชสีมา กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
60,852,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
478
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางล่อง) ตอนนายตรวจทางเชียงราก, เชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
34,359,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
479
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๘๔+๘๘๕ ในทางสายเหนือ (ทางสามและทางล่อง) ตอนนายตรวจทางบ้านม้า แขวงบํารุงทางลพบุรี กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
32,673,000.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
480
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๗๕+๓๑๗ , ๑๘๙+๘๘๒ , ๑๙๔+๗๘๕ , และที่ กม.๒๐๘+๘๓๙ รวม ๔ แห่ง ในทางสายเหนือ ตอนนายตรวจทางจันเสน , บ้านตาคลี , เนินมะกอก แขวงบํารุงทางนครสวรรค์ กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
25,294,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
481
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๑๔+๓๔๗ ระหว่างสถานีสระบุรี กับ สถานีหนองบัว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสระบุรี แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
22,197,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
482
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๕๒+๗๑๓ ระหว่างสถานีมวกเหล็ก กับ สถานีกลางดง ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
17,205,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
483
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๒ แห่ง) ขนาด ๕ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๗๓๔+๒๔๕ ระหว่างสถานีคลองจันดี – สถานีหลักช้าง ในทางสายใต้ และที่ กม.๗๖๑/๑๓ – กม.๗๖๒/๒ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานที่วัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบํารุงทางทุ่งสง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
13,967,000.00    
303
ไม่มีผู้เสนอแนะ
484
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๐๘/ ๑๒-๑๓, ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๕-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๐/๖-๗, ๖๑๐/๑๔-๑๕ และ กม.๖๑๐/๑๕-๑๖ ระหว่างสถานีไชยา-สถานีท่าฉาง-สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
44,617,000.00    
81
ไม่มีผู้เสนอแนะ
485
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๑–(๒.๐๐x๒.๕๐) เมตร ที่ กม.๖๑๕+๔๐๗, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๓–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๓/๑๕-๑๖ และ ที่ กม.๖๑๗/๒, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๕–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๗/๓ ระหว่างสถานีท่าฉาง – สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2554
25,912,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
486
31/08/2554
84,205,000.00    
243
ไม่มีผู้เสนอแนะ
487
31/08/2554
135,050,000.00    
215
ไม่มีผู้เสนอแนะ
488
31/08/2554
24,239,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
489
09/08/2554
74,910,000.00    
234
ไม่มีผู้เสนอแนะ
490
09/08/2554
27,338,000.00    
185
ไม่มีผู้เสนอแนะ
491
09/08/2554
41,430,000.00    
141
ไม่มีผู้เสนอแนะ
492
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหนองแซง , สระบุรี , แก่งคอยและมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/08/2554
111,082,000.00    
208
ไม่มีผู้เสนอแนะ
493
09/08/2554
56,808,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
494
09/08/2554
51,662,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
495
09/08/2554
61,935,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
496
09/08/2554
82,617,000.00    
147
ไม่มีผู้เสนอแนะ
497
09/08/2554
75,262,000.00    
272
ไม่มีผู้เสนอแนะ
498
09/08/2554
80,670,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
499
09/08/2554
65,187,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
500
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางลําปลายมาศและบุรีรัมย์ แขวงบํารุงทางลําปลายมาศ กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/08/2554
97,164,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
501
09/08/2554
87,958,000.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
502
09/08/2554
82,920,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
503
09/08/2554
72,504,000.00    
155
ไม่มีผู้เสนอแนะ
504
09/08/2554
90,554,000.00    
241
ไม่มีผู้เสนอแนะ
505
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหินซ้อนและโคกสลุง แขวงบํารุงทางลํานารายณ์ กองบํารุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/08/2554
99,086,000.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
506
09/08/2554
70,251,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
507
23/06/2554
3,318,470,000.00    
686
ไม่มีผู้เสนอแนะ
508
23/06/2554
1,005,830,000.00    
243
ไม่มีผู้เสนอแนะ
509
23/06/2554
557,260,000.00    
347
ไม่มีผู้เสนอแนะ
510
23/06/2554
805,950,000.00    
284
ไม่มีผู้เสนอแนะ
511
23/06/2554
1,046,360,000.00    
305
ไม่มีผู้เสนอแนะ