ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ยกเลิก

ประกาศ  80  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
29 ก.ค. 63
56,430,000.00    
9
ยกเลิก
2
1 มิ.ย. 63
15,000,000.00    
10
ยกเลิก
3
18 มี.ค. 63
10,503,000.00    
6
ยกเลิก
4
17 มี.ค. 63
56,430,000.00    
7
ยกเลิก
5
17 มี.ค. 63
56,430,000.00    
13
ยกเลิก
6
24 ม.ค. 63
193,000,000.00    
235
ยกเลิก
7
25 ธ.ค. 62
5,819,000.00    
7
ยกเลิก
8
25 ธ.ค. 62
5,819,000.00    
11
ยกเลิก
9
12 พ.ย. 62
199,000,000.00    
3
ยกเลิก
10
7 พ.ย. 62
119,999,532.40    
40
ยกเลิก
11
16 ต.ค. 62
14,000,000.00    
10
ยกเลิก
12
30 ส.ค. 62
9,603,600.00    
5
ยกเลิก
13
27 ส.ค. 62
9,360,000.00    
4
ยกเลิก
14
16 ส.ค. 62
11,021,000.00    
19
ยกเลิก
15
2 ก.ค. 62
5,989,000.00    
2
ยกเลิก
16
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
161
ยกเลิก
17
28 พ.ค. 62
6,252,000.00    
56
ยกเลิก
18
22 พ.ค. 62
59,600,000.00    
5
ยกเลิก
19
13 พ.ค. 62
685,550,000.00    
87
ยกเลิก
20
23 เม.ย. 62
29,153,200.00    
11
ยกเลิก
21
23 เม.ย. 62
29,153,200.00    
53
ยกเลิก
22
21 มี.ค. 62
5,320,000.00    
22
ยกเลิก
23
11 มี.ค. 62
12,000,000.00    
115
ยกเลิก
24
5 มี.ค. 62
2,782,843,000.00    
291
ยกเลิก
25
1 มี.ค. 62
6,654,900.00    
6
ยกเลิก
26
1 มี.ค. 62
6,654,900.00    
36
ยกเลิก
27
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วง พระแก้ว - สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
11,170,855,000.00    
1442
ยกเลิก
28
28 ม.ค. 62
24,997,000.00    
38
ยกเลิก
29
26 ต.ค. 61
1,610,000.00    
114
ยกเลิก
30
12 ต.ค. 61
6,562,500,000.00    
54
ยกเลิก
31
24 ก.ย. 61
36,090,000.00    
129
ยกเลิก
32
12 มิ.ย. 61
54,257,000.00    
61
ยกเลิก
33
12 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
18
ยกเลิก
34
11 เม.ย. 60
7,237,000.00    
47
ยกเลิก
35
11 เม.ย. 60
8,199,000.00    
25
ยกเลิก
36
11 เม.ย. 60
8,199,000.00    
25
ยกเลิก
37
11 เม.ย. 60
7,292,000.00    
19
ยกเลิก
38
11 เม.ย. 60
7,292,000.00    
23
ยกเลิก
39
10 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
3072
ยกเลิก
40
10 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
160
ยกเลิก
41
15 มี.ค. 60
17,612,200.00    
221
ยกเลิก
42
9 มี.ค. 60
98,429,300.00    
264
ยกเลิก
43
25 ม.ค. 60
15,906,192.00    
36
ยกเลิก
44
23 พ.ย. 59
79,046,250.00    
45
ยกเลิก
45
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
49
ยกเลิก
46
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
24
ยกเลิก
47
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
24
ยกเลิก
48
27 ก.ค. 59
30,833,268.00    
37
ยกเลิก
49
13 ก.ค. 59
10,801,000.00    
132
ยกเลิก
50
13 ก.ค. 59
3,387,100.00    
89
ยกเลิก
51
14 ก.ย. 58
38,965,000.00    
104
ยกเลิก
52
4 ส.ค. 57
46,056,700.00    
105
ยกเลิก
53
22 พ.ย. 56
621,063,070.00    
285
ยกเลิก
54
22 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
420
ยกเลิก
55
22 ส.ค. 56
13,585,000.00    
82
ยกเลิก
56
4 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
106
ยกเลิก
57
21 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
537
ยกเลิก
58
22 เม.ย. 56
1,890,000.00    
133
ยกเลิก
59
18 มี.ค. 56
75,946,000.00    
334
ยกเลิก
60
13 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
477
ยกเลิก
61
31 ม.ค. 56
2,286,700.00    
99
ยกเลิก
62
21 ม.ค. 56
4,719,000,000.00    
174
ยกเลิก
63
18 ก.ย. 55
38,000,000.00    
195
ยกเลิก
64
11 ก.ค. 55
2,869,000.00    
159
ยกเลิก
65
10 ก.ค. 55
684,000,000.00    
212
ยกเลิก
66
10 ก.ค. 55
227,500,000.00    
200
ยกเลิก
67
21 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
118
ยกเลิก
68
8 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
94
ยกเลิก
69
8 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
81
ยกเลิก
70
8 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
155
ยกเลิก
71
8 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
123
ยกเลิก
72
8 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
76
ยกเลิก
73
28 พ.ค. 55
2,555,040.00    
137
ยกเลิก
74
28 พ.ค. 55
9,978,700.00    
176
ยกเลิก
75
24 พ.ค. 55
2,555,040.00    
131
ยกเลิก
76
24 พ.ค. 55
9,978,700.00    
119
ยกเลิก
77
24 ก.พ. 55
5,580,000.00    
121
ยกเลิก
78
16 ม.ค. 55
12,946,662.00    
287
ยกเลิก
79
2 พ.ย. 54
109,592,971.66    
167
ยกเลิก
80
14 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
117
ยกเลิก