ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  911  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
7
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
22
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
26 พ.ย. 62
03 ธ.ค. 62
2,782,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
24,150,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
8 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62
15,300,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
7 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
63,570,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
1 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
14,576,800.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
453
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
788
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
547
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1000
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
618
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1057
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
815
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
898
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1441
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
519
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2612
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
460
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
577
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
500
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2594
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
430
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
560
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
658
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
781
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1488
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
717
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
663
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
609
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
564
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
539
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
471
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
485
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
543
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
526
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
446
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
607
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
484
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
740
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
794
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
753
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
652
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
649
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
461
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
720
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
446
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
541
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
428
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
507
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
460
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
708
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1098
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
554
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
477
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
691
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
809
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
519
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
500
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
980
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
435
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1299
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1085
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
695
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2135
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
691
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
721
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
583
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
612
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
937
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
670
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
534
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
642
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
515
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
547
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
651
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1957
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
723
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
430
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
870
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
871
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
872
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
499
ระหว่าง
ดำเนินการ
873
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
511
ระหว่าง
ดำเนินการ
874
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
875
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
876
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
461
ระหว่าง
ดำเนินการ
877