ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 34 ประกาศ |
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/1081/2562
18 ตุลาคม 2562
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/1080/2562
18 ตุลาคม 2562
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/1086/2562
18 ตุลาคม 2562
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/1085/2562
18 ตุลาคม 2562
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จด.2/004/63
18 ตุลาคม 2562
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/1082/2562
17 ตุลาคม 2562
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดส.2510/368/2562
15 ตุลาคม 2562
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
สส./ผจจ./ป.92/2562
15 ตุลาคม 2562
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/1598/2562
15 ตุลาคม 2562
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.พซ./จด.1/040/62
15 ตุลาคม 2562
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ดร.1000/1027/2562
9 ตุลาคม 2562
822
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
พด./ปซ.๖๒๐๑๔๐.
8 ตุลาคม 2562
264
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/1028/2562
7 ตุลาคม 2562
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.บส.1000/1402/2562
7 ตุลาคม 2562
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
สส./ผจจ./ป.90/2562
7 ตุลาคม 2562
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/1196/2562
4 ตุลาคม 2562
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.บส.1000/1310/2562
3 ตุลาคม 2562
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1023/6/พ.1/2563
ประกวดราคาจ้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและ รื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ตุลาคม 2562
175
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ดร.1000/986/2562
2 ตุลาคม 2562
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ดร.1000/987/2562
2 ตุลาคม 2562
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ดร.1000/990/2562
2 ตุลาคม 2562
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.บส.1000/1377/2562
1 ตุลาคม 2562
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.บส.1000/1374/2562
1 ตุลาคม 2562
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1021/5/ท.02/2563
23 กันยายน 2562
216
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1021/5/ท.03/2563
23 กันยายน 2562
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ดร.1000/926/2562
20 กันยายน 2562
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.สค.3320/130/2562
18 กันยายน 2562
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ดร.1000/919/2562
12 กันยายน 2562
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.บส.1000/1187/2562
4 กันยายน 2562
213
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.บส.1000/1134/2562
23 สิงหาคม 2562
197
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.บส.1000/1011/2562
21 สิงหาคม 2562
276
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.บส.1000/1070/2562
13 สิงหาคม 2562
206
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
443
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
513
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 34 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 1 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ